upoff.png
downoff.png

Naar een gedeelde visie over een wenselijke toekomst

Gedurende meer dan twee jaar hebben een vijftigtal personen uit alle sociaal-economische milieus van de hele provincie Luik deelgenomen aan de Werkgroep Luik 2020. Deze groep werd gevormd op basis van een initiatief van de SPI + en ze genoot van het wetenschappelijke advies van de prospectiegroep Futuribles. De leden van deze groep hebben deze taak individueel vervuld. Daarbij weigerden ze zich, zoals vele anderen trouwens, neer te leggen bij de fataliteit, in de overtuiging dat de toekomst wordt opgebouwd en niet louter kan worden opgedrongen door de externe omstandigheden. Het “resultaat” van hun werk zullen wij u hier presenteren.

"Resultaat"? De term is niet helemaal correct aangezien dit werk slechts een begin vormt. De bedoeling ervan is om bij alle inwoners van de provincie een collectieve bewustwording van de inzet waarmee wij op korte, middellange en lange termijn dreigen te worden geconfronteerd, op te roepen.

Het is een werk dat anticipatie en actie combineert: om te bepalen wat er op het spel staat voor de toekomst, is het absoluut noodzakelijk geweest om een zo objectief mogelijke diagnose van de sterke en zwakke punten van ons huidige sociaal-economische milieu te stellen. Daarbij wilden we niet verontrustend of negatief doen. Zelfspot werd vermeden, zonder evenwel de realiteit waarin we leven te versluieren.

De formulering van de scenario's (4 in dit geval) die daaruit is voortgevloeid, is een ingewikkelde oefening die goed moet worden begrepen: het gaat er hier niet om zich een voorstelling te maken van hoe het morgen zal zijn (het prospectieve onderzoek is geen futurologie...) door middel van enkele scenario’s waaruit men zou kunnen kiezen! De werkwijze is absoluut niet van deze aard: de scenario’s hebben een exemplatieve en vooral een voorbereidende waarde. Hun doel is het verduidelijken van het spectrum van de mogelijke vormen van toekomst.

Deze toekomstmogelijkheden van de provincie van Luik, deze “futuribles”, maken het dan ook mogelijk om daar een aantal cruciale aspecten van wat er op het spel staat voor de provincie uit af te leiden. Het zal absoluut noodzakelijk zijn om daar snel samenhangende en adequate houdingen en gedragingen tegenover aan te nemen. Het zal erom gaan om op termijn een gedeelde visie van een wenselijke toekomst uit te werken. Daarbij zullen we ons moeten baseren op de talrijke troeven van de provincie door duidelijke doelstellingen te formuleren en door een sterke consensus te creëren over de wijze waarop ze moeten worden verwezenlijkt: "wie zal wat moeten doen, wanneer en hoe?” Deze doelstellingen vormen de inzet van wat wij in het openbare debat willen brengen.

Het is dus duidelijk dat deze studie noch definitief, noch "zelfbevredigend" is: zij is erop gericht de discussie te voeden en vooral tot actie aan te sporen. Met deze dubbele doelstelling moet zij in staat zijn een concrete inbreng te vormen in de discussies en projecten die momenteel tot stand aan het komen zijn in de provincie Luik. Dat alles zal moeten gebeuren in een positieve geest van absoluut noodzakelijke samenhorigheid en samenwerking.

Het is nu aan ons allen om de discussie te verrijken en om van de verkenning van de toekomstmogelijkheden over te stappen naar de uitbouw van een gekozen toekomst die in overeenstemming is met onze diepste aspiraties en met de uitdagingen van de komende jaren...